ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಗುರು ಪಾಟಿಲ್​

  • 10:20 AM April 18, 2023
  • yadgir
Share This :

ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಗುರು ಪಾಟಿಲ್​

ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಗುರು ಪಾಟಿಲ್​ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ.