ಆಕಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು!

  • 12:16 PM May 18, 2023
  • udupi
Share This :

ಆಕಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು!

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಪತ್ತೆ.