ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಿಟ್​ಗಾಗಿ ಟೋಕನ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

  • 13:33 PM May 25, 2023
  • tumakuru
Share This :

ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಿಟ್​ಗಾಗಿ ಟೋಕನ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಕೇವಲ 200 ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಇಲಾಖೆ, ಈ ವೇಳೆ ಕಿಟ್​ಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.