ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಗಜಪಡೆ!

  • 16:00 PM March 26, 2023
  • state
Share This :

ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಗಜಪಡೆ!

ಸುಮಾರು 12 ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಜಾರ್ಸುಗುಡಾದ ಬ್ರಜರಾಜನಗರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ.