ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರೇಸ್, ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಭವಿಷ್ಯ?

  • 20:11 PM May 17, 2023
  • state
Share This :

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರೇಸ್, ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಭವಿಷ್ಯ?

2023ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧದ 3 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕಂಬಳಿ ಬಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರುವಾಣಿ ನುಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.