ನೀವು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ! ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗಾಂಧಿಗೆ ಗಿರಿಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆ

  • 18:54 PM April 28, 2023
  • state
Share This :

ನೀವು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ! ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗಾಂಧಿಗೆ ಗಿರಿಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆ

ಹನೂರು ತಾಲೂಕು ಹೊಸಪೋಡು ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಗಿರಿಜನ ಮಹಿಳೆ.