ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  • 14:30 PM February 28, 2019
  • state
Share This :

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ಗಂಗಾ ಹಾಗು ಕಾವೇರಿ ಜಲದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ.