ಎಕ್ಸಿಟ್​ಪೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

  • 20:09 PM May 22, 2019
  • state
Share This :

ಎಕ್ಸಿಟ್​ಪೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಎಕ್ಸಿಟ್​ಪೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ