ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರಗಿ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋದ ಆನೆ!

  • 11:16 AM May 12, 2023
  • state
Share This :

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರಗಿ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋದ ಆನೆ!

ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೊದ ಆನೆ.