ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಉಪೇಂದ್ರ

  • 19:14 PM May 05, 2023
  • state
Share This :

ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಉಪೇಂದ್ರ

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ 110 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಉಪೇಂದ್ರ.