ಅಮ್ಮನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆನೆಮರಿ!

  • 18:18 PM May 08, 2023
  • state
Share This :

ಅಮ್ಮನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆನೆಮರಿ!

ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.