ಐಪಿಎಲ್ 2018: ಮಿಂಚಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ 6 ಕನ್ನಡಿಗರು

  • 20:39 PM April 04, 2018
  • sports
Share This :

ಐಪಿಎಲ್ 2018: ಮಿಂಚಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ 6 ಕನ್ನಡಿಗರು

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರು ಮಂದಿಯತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.