ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ

  • 13:38 PM May 22, 2023
  • shivamogga
Share This :

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಸಾಗರದ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ.