ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೇಹಶ್ರೀಗೆ 20ನೇ ಸ್ಥಾನ!

  • 13:18 PM April 21, 2023
  • shimoga
Share This :

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೇಹಶ್ರೀಗೆ 20ನೇ ಸ್ಥಾನ!

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೇಹಶ್ರೀಯ ಖುಷಿಯ ಮಾತು.