ಇ​ಕ್ಬಾಲ್​ ಗೆದ್ದಿದಕ್ಕೆ DK DK ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಕಾರ್ಯರ್ಕತರು!

  • 13:04 PM May 13, 2023
  • ramanagara
Share This :

ಇ​ಕ್ಬಾಲ್​ ಗೆದ್ದಿದಕ್ಕೆ DK DK ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಕಾರ್ಯರ್ಕತರು!

ಇ​ಕ್ಬಾಲ್​ ಗೆದ್ದಿದಕ್ಕೆ DK DK ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಕೈ ಕಾರ್ಯರ್ಕತರು.