ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ NMACC ಲಾಂಚ್‌ಗೆ ಆಗಮನ!

  • 14:50 PM April 01, 2023
  • national-international
Share This :

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ NMACC ಲಾಂಚ್‌ಗೆ ಆಗಮನ!

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಪಿರಾಮಲ್ ಅವರು ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.