ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

  • 09:58 AM May 04, 2023
  • mandya
Share This :

ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.