ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಸುತ್ತ ಶ್ವಾನದಳ

  • 07:22 AM May 13, 2023
  • mandya
Share This :

ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಸುತ್ತ ಶ್ವಾನದಳ

ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನದಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.