ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು!

  • 20:05 PM April 18, 2023
  • lifestyle
Share This :

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು!

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಖತ್​ ತಂಪು. ಫೋಟೋ ಶೂಟ್​ ಮಾಡಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೆಸ್ಟ್​!