ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಚಿವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

  • 10:38 AM April 30, 2023
  • koppala
Share This :

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಚಿವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಚಿವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.