ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

  • 12:39 PM April 25, 2023
  • koppala
Share This :

ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.