ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ! ​

  • 09:23 AM April 03, 2023
  • koppala
Share This :

ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ! ​

ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಪದಲ್ಲಿ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಡೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ.