ಮತದಾರ ದೇವರುಗಳೇ ನೀವು ನನಿಗೆ ವೋಟ್​ ಹಾಕದಿದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ವಿಷ ಕುಡಿತೀವಿ

  • 11:44 AM May 03, 2023
  • kalburgi
Share This :

ಮತದಾರ ದೇವರುಗಳೇ ನೀವು ನನಿಗೆ ವೋಟ್​ ಹಾಕದಿದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ವಿಷ ಕುಡಿತೀವಿ

ಮತದಾರ ದೇವರುಗಳೇ ನೀವು ನನಿಗೆ ವೋಟ್​ ಹಾಕದಿದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ವಿಷ ಕುಡಿತೀವಿ; ಚಿಂಚನಸೂರ್​.