ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಈಶ್ವರಪ್ಪ!

  • 11:30 AM May 04, 2023
  • kalburgi
Share This :

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಈಶ್ವರಪ್ಪ!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಈಶ್ವರಪ್ಪ!