ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಟೋಕನ್ ಹಂಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗೂಸಾ!

  • 12:43 PM May 05, 2023
  • kalburgi
Share This :

ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಟೋಕನ್ ಹಂಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗೂಸಾ!

ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಟೋಕನ್ ಹಂಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗೂಸಾ!