ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ BC ಪಾಟಿಲ್

  • 11:55 AM April 18, 2023
  • haveri
Share This :

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ BC ಪಾಟಿಲ್

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ BC ಪಾಟಿಲ್.