ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ!

  • 12:31 PM May 04, 2023
  • hassan
Share This :

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ!

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ.