ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಲುಂಗಿ!

  • 15:46 PM May 04, 2023
  • gadag
Share This :

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಲುಂಗಿ!

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಲುಂಗಿ!