ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ನಾಟ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿತು -ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್

  • 09:58 AM April 03, 2023
  • entertainment
Share This :

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ನಾಟ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿತು -ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್

ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್.