ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ-ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್

  • 09:56 AM April 03, 2023
  • entertainment
Share This :

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ-ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್

ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್.