ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

  • 13:00 PM May 16, 2023
  • davanagere
Share This :

ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

ದಾವಣಗೆರೆಯ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.