ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯದೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ IAS ಆದ ದಿವ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್!

  • 20:48 PM March 24, 2023
  • career
Share This :

ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯದೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ IAS ಆದ ದಿವ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್!

ಐಎಎಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ IAS ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಕಸ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.