ಲಕ್ಷಗಳ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಇಂಜಿನಿಯರ್

  • 21:03 PM April 17, 2023
  • career
Share This :

ಲಕ್ಷಗಳ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಇಂಜಿನಿಯರ್

3ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ವಿಶಾಖ.