ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

  • 18:19 PM May 02, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್