ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಸೋರಿದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಥಾಣ.

  • 14:53 PM May 04, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಸೋರಿದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಥಾಣ.

ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಸೋರಿದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಥಾಣ.