ಮತ ಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ

  • 11:45 AM May 10, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಮತ ಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ

ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಮತ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ.