170ನೇ ಮತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗದ ಮತದಾನ

  • 08:11 AM May 10, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

170ನೇ ಮತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗದ ಮತದಾನ

ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ಸಮಸ್ಯೆ.