ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಾಡಳ್​ಗೆ ಮಾತ್ರೆ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ನೀಡಲು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಗ!

  • 12:23 PM April 02, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಾಡಳ್​ಗೆ ಮಾತ್ರೆ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ನೀಡಲು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಗ!

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಾಡಳ್​ಗೆ ಮಾತ್ರೆ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ನೀಡಲು ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ.