ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ!

  • 15:10 PM April 21, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ!

ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.