ತಮ್ಮನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

  • 15:30 PM May 13, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ತಮ್ಮನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

ಸೊರಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್.