ಕೊನೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿಯೇ ಬಿಟ್ರು ಶೆಟ್ಟರ್!

  • 11:34 AM April 17, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಕೊನೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿಯೇ ಬಿಟ್ರು ಶೆಟ್ಟರ್!

ಕೊನೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿಯೇ ಬಿಟ್ರು ಶೆಟ್ಟರ್.