ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು...

  • 12:55 PM May 22, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು...

ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು... ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.