ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ!

  • 13:23 PM May 13, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ!

ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ.