ಪತಿ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ!

  • 11:09 AM May 10, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಪತಿ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ!

ಪತಿ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ.