ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್​ನ ಒಂದು ನೋಟ

  • 07:26 AM May 13, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್​ನ ಒಂದು ನೋಟ

ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನದಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.