ಪಿಂಚಣಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ ವೃದ್ದ ದಂಪತಿ!

  • 11:49 AM May 05, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಪಿಂಚಣಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ ವೃದ್ದ ದಂಪತಿ!

ಪಿಂಚಣಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ ವೃದ್ದ ದಂಪತಿ!