ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್​ ದಾಳಿ!

  • 16:10 PM April 28, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್​ ದಾಳಿ!

ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್​ ದಾಳಿ!