ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನಿ; ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು

  • 08:26 AM May 10, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನಿ; ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು.