ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ!

  • 14:56 PM April 27, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ!

ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ.