ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಅಥಣಿಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

  • 16:16 PM April 15, 2023
  • belgaum
Share This :

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಅಥಣಿಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರೂರ ಹಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ.